Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania, ochrony gromadzonych danych osobowych osób (zwanych dalej: „użytkownikami”)

1) odwiedzających strony internetowe serwisu prowadzonego w domenie smartads.pl,

2) korzystających (w tym reprezentujących podmioty korzystające) z usług świadczonych przez Administratora.

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Marketing Internetowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Lelewela 33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737480, posiadającą NIP 9562336431 („Administrator”).

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany w uprzednim ustępie adres, a także przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@smartads.pl.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w celu:

1) realizacji umowy o świadczenie usług przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rachunkowymi lub podatkowymi);
3) przekazywania informacji w odpowiedzi na zadawane pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) realizacji uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie marketingu towarów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są gromadzone.

2. Podanie danych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być niemożność udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie lub niemożność skorzystania z usługi przez użytkownika.

3. Jeżeli użytkownik przekazuje Administratorowi dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, to powinien posiadać do tego stosowne uprawnienia, na przykład stosowną zgodę osoby trzeciej.

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającej na użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług, promocji, rabatów. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.

5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji wywołującej skutki prawne wobec użytkownika lub w podobny sposób istotnie wpływającej na niego.

6. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

7. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę użytkownika, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora tj. kontakt@smartads.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) osoby, korzystającej z takiego uprawnienia.

3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym odbiorcom, z którymi Administrator pozostaje we współpracy, takim jak: dostawcy usług administracyjnych (np. usługi księgowe, pomoc prawna); dostawcy usług technicznych (celem utrzymywania lub rozwoju systemów informatycznych); dostawcy usług marketingowych; firmy windykacyjne.

2. Przekazanie, jak i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z instrukcjami Administratora, zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

VI. Ciasteczka (pliki cookies)

Pliki cookies nazywane również „ciasteczkami” to pliki tekstowe zapisywane oraz przechowywane w pamięci wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych urządzenia (np. komputera PC, notebooka, palmtopa, tabletu lub telefonu komórkowego). Z tymi plikami uzyskując odpowiedni dostęp, łączy się serwer lub serwery.

Niniejsza strona internetowa www.smartads.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami i subdomenami korzystają z plików cookies wyłącznie do:

1. tworzenia statystyk i analiz zbiorczych, które pomagają w rozwoju Serwisu, a także zrozumieniu tego, w jaki sposób jest on używany
2. optymalizacji stron internetowych pod kątem przeglądarek oraz różnych rodzajów urządzeń
3. mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści oraz form reklam, wyświetlanych na stronie Serwisu, jak również m.in. w sieci reklamowej Google (szczegóły dostępne na stronie: https://support.google.com);

Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

1. sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W związku ze sposobem wykorzystywania danych, ich część może być przekazywana za pośrednictwem używanych przez nas narzędzi do partnerów zewnętrznych. Mogą oni połączyć je z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi przez narzędzia, z których on sam korzysta.

Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:

1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

Użytkownik może zmienić ustawienia oprogramowania wykorzystywanego w celu przeglądania niniejszej strony internetowej www.smartads.pl wraz z jej podstronami lub subdomenami. Ma możliwość określenia warunków przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i podstrony, a w szczególności może całkowicie wyłączyć ich obsługę.

Aby zmienić ustawienia dotyczące obsługi plików cookies, należy skonfigurować wykorzystywane do przeglądania strony www.smartads.pl i jej podstron oprogramowanie. Informacje o sposobie wprowadzenia zmian można uzyskać poprzez pomoc techniczną oprogramowania lub bezpośrednio od jego dostawcy.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.smartads.pl i jej podstron, w myśl art. 173 ust. 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne oznacza zgodę na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w powyżej opisanych celach.

VII. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu.

2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.

3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.